این تقدی است که در سال 1993 در مورد کتاب سکینه برنجیان: آثار ادبی آذری وفارسی آذربایجان ایران در قرن بیستم (1988) در مجله «دنیای اسلام»

Die Welt des Islams, Brill, Leiden, the Netherlands

نوشته و کوشش کرده بودم به این بهانه کلا نگاه بسیار کوتاهی به تاریخچه آثار ادبی کرده باشم. نقد به آلمانی است.

Please Click لطفا کلیک کنید

Berenjiyan