عباس جوادی – این مقاله را در سال 1987 به ترکی ترکیه نوشته با تیتر

Azerbaycan Türkçesinin Adlandırılması Hakkında Bazı Notlar

در نشریه:

Türk Dünyası Tarih Dergisi (Haziran 1987)

منتشر کرده بودم.

لطفا اینجا را کلیک کنید:

AZ Turkcesi